EuropaColon Polska

Fundacja Imienia Błażeja Rawickiego

Statut Fundacji 

 

Postanowienia ogólne
§ 1
1. Fundacja im. Błażeja Rawickiego, zwana w dalszej treści Statutu „Fundacją”, działa na
podstawie ustawy o fundacjach oraz niniejszego Statutu.
2. Fundacja pod nazwą Fundacja im. Błażeja Rawickiego, zwana dalej Fundacją,
ustanowiona zostaje przez:
Iga Rawicka
Dobrochna Rawicka
zwanych dalej fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Rafała
Tazbira w kancelarii notarialnej w Kielcach, ul. Sienkiewicza 39/5 w dniu 15.09.2020r.,
rep. A nr 1968/2020), aneksowanym w tej samej kancelarii notarialnej w dniu 6.10.2020r.
rep. A nr 2215/2020)
§ 2
1. Fundacja ma osobowość prawną.
2. Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.
3. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw zdrowia.
§ 3
1. Siedzibą fundacji są Chybice
2. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w
zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić
działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
§ 4
3. Fundacja może tworzyć oddziały, filie, fundacje a także przystępować do spółek.
4. Fundacja może być członkiem organizacji krajowych, zagranicznych i
międzynarodowych, których cele są zbieżne z celami Fundacji.
§ 5
1. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy
w wybranych językach obcych.
2. Fundacja posługuje się pieczęcią z oznaczeniem nazwy Fundacji.
3. Fundacja używa wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 6
1. Fundacja może ustanowić odznaki oraz tytuły honorowe i przyznawać je wraz z
innymi nagrodami oraz wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla
celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.Cele i zasady działania Fundacji.
§ 7
1. Celem Fundacji jest:
a) edukacja ogółu społeczeństwa, decydentów, polityków, mediów, pracowników
służby zdrowia, instytucji, pacjentów i ich opiekunów oraz innych podmiotów na
temat chorób układu pokarmowego, ich zapobieganiu i leczeniu;
b) promocja zdrowia i oświaty zdrowotnej w obszarze układu pokarmowego;
c) profilaktyka zachorowań na choroby układu pokarmowego;
d) obniżenie liczby zachorowań i zgonów na choroby układu pokarmowego;
e) wsparcie w diagnozie chorób układu pokarmowego na każdym etapie choroby;
f) wsparcie w zapewnieniu pacjentom dostępu do świadczeń zdrowotnych oraz
terapii i procedur medycznych zgodnie z wytycznymi opartymi na dowodach
naukowych oraz w zgodzie z najnowszymi osiągnięciami medycyny;
g) wsparcie w zapewnieniu pacjentom i ich opiekunom najlepszej opieki medycznej,
w tym rehabilitacji i opieki psychologicznej, w celu poprawy jakości ich życia z
chorobą;
h) wsparcie pacjentów w powrocie do aktywnego życia osobistego i zawodowego po
chorobie lub w jej trakcie;
i) wsparcie i inicjowanie badań naukowych w obszarach chorób układu
pokarmowego oraz rozwoju podmiotów zajmujących się ochroną zdrowia;
j) pomoc pacjentom i ich rodzinom w poruszaniu się w systemie ochrony zdrowia’
k) pomoc pacjentom w dochodzeniu ich praw pacjenta w procesie terapii
l) pomoc pacjentom w pozyskiwaniu środków finansowych, w tym organizowanie
zbiórek publicznych na terapię.
§8
1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez następujące działania:
a) organizowanie i prowadzenie konferencji, seminariów, warsztatów, webinarów i
szkoleń dotyczących realizacji celów statutowych;
b) finansowanie form aktywności naukowo–szkoleniowej środowiska medycznego,
pacjenckiego, biznesu i decydentów;
c) tworzenie, tłumaczenie i wydawanie materiałów prasowych i multimedialnych
dotyczących realizacji celów statutowych, w szczególności: biuletyny, publikacje,
ulotki, filmy, nagrania muzyczne, spoty i audycje radiowe, portale i strony
internetowe;
d) organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych, kulturalnych i integracyjnych, w
tym eventów, koncertów, festynów, wystaw, pokazów filmowych, wydarzeń sportowych,
biegów, zlotów, itp. służących realizacji celów statutowych;
e) nawiązywanie współpracy oraz realizowanie wspólnych projektów z innymi
fundacjami, organizacjami, instytucjami, placówkami, osobami prawnymi i
fizycznymi działającymi w obszarze celów statutowych fundacji w Polsce i za
granicą;
f) wspieranie władz samorządowych, rządowych i organizacji pozarządowych w
zakresie wymienionym w celach działania Fundacji;
g) współpracę z lokalnymi władzami oraz lokalnymi instytucjami w prowadzeniu
projektów z zakresu działalności statutowej Fundacji;
h) organizowanie i finansowanie poradnictwa, konsultacji i psychoedukacji w formie
indywidualnej, grupowej i elektronicznej; i) tworzenie i prowadzenie placówek, spółdzielni socjalnych lub innych instytucji w
celu realizacji celów statutowych;
j) inicjowanie i wspieranie rozwiązań prawnych i systemowych poprawiających
sytuację osób chorych i ich rodzin, obejmujące udział w konsultacjach
społecznych, składanie wniosków i petycji oraz przedstawianie projektów aktów
prawnych;
k) wsparcie i inicjowanie badań klinicznych w obszarze chorób układu
pokarmowego;
l) wsparcie i prowadzenie badań opinii społecznej w obszarze układu pokarmowego;
m) stworzenie forum, w tym grup wsparcia, wymiany doświadczeń między
pacjentami;
n) tworzenie funduszy wspierających finansowanie ponadstandardowych form
leczenia pacjentów z chorobami układu pokarmowego;
o) organizowanie badań przesiewowych, profilaktycznych w zakresie chorób układu
pokarmowego;
p) społeczne działania wspierające;
q) doposażenie ośrodków zdrowia zajmujących się leczeniem chorób układu
pokarmowego w sprzęt medyczny, leki, etc.;
r) fundowanie stypendiów wyjazdowych dla lekarzy, personelu medycznego;
s) promocja i realizacja wolontariatu;
t) działalność charytatywna.
Majątek i dochody Fundacji.
§ 9
1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 1000 zł (jeden tysiąc
złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.
2. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na
działalność statutową.
§ 10
1. Realizacja celów Fundacji finansowana jest z funduszy oraz z dochodów uzyskanych
przez Fundację, na zasadach przewidzianych w niniejszym statucie.
2. Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:
a) krajowych i zagranicznych darowizn, spadków, zapisów,
b) dotacji, datków, subwencji, oraz grantów.
c) dochodów uzyskanych z akcji promocyjnych, zbiórek i imprez publicznych,
prowadzonych przez Fundację lub na jej rzecz,
d) zysku z lokat w bankach i instytucjach rynku kapitałowego w kraju i za granicą,
e) operacji finansowych,
f) dochodów z majątku fundacji,
g) dochodów z majątku nieruchomego lub ruchomego,
h) dochodów z nabytych praw majątkowych,
i) dochodów z działalności gospodarczej Fundacji,
j) środków pochodzących z funduszy europejskich i innych.§ 11
Działalność gospodarcza Fundacji
Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą w rozmiarach
służących realizacji celów statutowych wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności
pożytku publicznego.
Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji może być działalność w zakresie:
a) 18.13.Z – Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku
b) 58.11.Z – Wydawanie książek
c) 58.13.Z – Wydawanie gazet
d) 58.14.Z – Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
e) 58.19.Z – Pozostała działalność wydawnicza
f) 47 – Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami
samochodowymi
g) 62 – Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie
informatyki oraz działalność powiązana
h) 63 – Działalność usługowa w zakresie informacji
i) 70.21.Z – Stosunki między ludzkie (public relations) i komunikacja
j) 72 – Badania naukowe i prace rozwojowe
k) 73 – Reklama, badanie rynku i opinii publicznej
l) 74.30.Z – Działalność związana z tłumaczeniami
m) 77.40.Z – Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z
wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim
n) 82 – Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność
wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej
o) 85 Edukacja
p) 85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji
q) 85.60.Z – Działalność wspomagająca edukacje
r) 86 – Opieka zdrowotna
s) 86.90.E – Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej
t) 90 – Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką
u) 93- Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna
Władze Fundacji.
§ 12
1. Władzami fundacji są:
a) Rada Fundacji;
b) Zarząd Fundacji.
2. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach
tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z
uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosztów podróży.Rada Fundacji.
§ 13
1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.
2. Rada Fundacji składa się z dwóch do pięciu członków.
3. Członków pierwszego składu Rady powołują Fundatorzy. Następnych członków Rady
na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady,
powołuje Rada Fundacji.
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to
pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej
jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji. Fundatorzy nie mogą być w
ten sposób pozbawieni członkostwa w Radzie Fundacji.
5. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z
członkostwa lub śmierci członka Rady.
6. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie
Fundacji lub ze stosunkiem pracy z Fundacją.
7. W razie powołania członka Rady Fundacji do Zarządu Fundacji lub nawiązania przez
członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją – członkostwo takiej osoby w
Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania
stosunku pracy.
8. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje
pracami Rady oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.
9. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
10. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów, w
razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
§ 14
1. Do zadań Rady należy w szczególności:
a) Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu.
b) Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich
wynagrodzenia.
c) Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.
Zarząd Fundacji.
§ 15
1. Zarząd jest powoływany przez Radę Fundacji na czas nieoznaczony.
2. Zarząd składa się z jednej do czterech osób.
3. W skład Zarządu może wejść Fundator.
4. Zarząd powołuje spośród siebie Prezesa Zarządu.
5. Zarząd Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał.
6. Zarząd Fundacji w całości lub jego poszczególni członkowie mogą być odwołani
przez Radę Fundacji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich
członków Rady.
§ 16
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:a) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
b) uchwalanie regulaminów,
c) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
d) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia
pracowników Fundacji,
e) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji
innych organów,
f) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
g) występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji,
połączenia z inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji.
Sposób Reprezentacji
§ 17
1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu lub dwaj członkowie
Zarządu działający łącznie.
Zmiana Statutu
§ 18
1. Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji na wniosek Zarządu fundacji lub z
własnej inicjatywy. Zmiana statutu podejmowana jest większością 2/3 głosów
przynajmniej połowy składu Rady Fundacji. W przypadku, gdy Rada Fundacji liczy
dwóch członków, uchwała wymaga jednomyślności.
Likwidacja Fundacji.
§ 19
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona
lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.
3. Decyzję o likwidacji podejmuje Rada Fundacji na wniosek Zarządu lub z własnej
inicjatywy w drodze jednomyślnej uchwały.
4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać
przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej
Polskiej fundacji o zbliżonych celach

Zapisz się na nasz newsletter

Zapisuję się do newslettera i wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji o nowotworach układu pokarmowego, a także aktualności dotyczących organizacji EuropaColon Polska

Zgadzam się z Regulaminem i Polityką Prywatności