Prawa Pacjenta

Poznaj Swoje Prawa

Screenshot 2021 03 02 at 15.43.25

Podstawowe Prawa Pacjenta

 1. Prawo do świadczeń zdrowotnych
 2. Prawo do informacji
 3. Prawo do wyrażania zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych
 4. Prawo do tajemnicy informacji
 5. Prawo do zgłaszania niepożądanych działań produktów leczniczych
 6. Prawo do zgłaszania sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza
 7. Prawo do dokumentacji medycznej
 8. Prawo do poszanowania intymności i godności
 9. Prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego
 10. Prawo pacjenta do opieki duszpasterskiej
 11. Prawo do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie

Jeśli uważasz, że Twoje prawa jako pacjenta zostały naruszone, możesz zgłosić się do Rzecznika Praw Pacjenta, który postara się to dla Ciebie sprawdzić. Do Rzecznika Praw Pacjenta możesz zwrócić się o poradę, wyjaśnienie wątpliwości związanych z prawami pacjenta lub zadać pytanie. Jeżeli rzeczywiście dojdzie do naruszenia Twoich praw pacjenta, rzecznik może wszcząć postępowanie wyjaśniające.


Dowiedz się więcej

 

 

Europejska Karta Praw Pacjenta

Karta Podstawowych Praw Pacjenta obejmuje14 praw pacjenta, które są obecnie zagrożone w związku z kryzysem finansowym krajowych systemów opieki społecznej we wszystkich krajach europejskich. Prawa te są zapewnione przez Europejską Kartę Praw Pacjenta i dlatego muszą być chronione zarówno na szczeblu krajowym, jak i unijnym. Karta została opracowana przez 15 ogólnonarodowych organizacji obywatelskich.
Odkryj Europejską Kartę Praw Pacjenta

Europejski Kodeks Postępowania Onkologicznego

Europejska Organizacja Onkologiczna opracowała Europejski Kodeks Postępowania Onkologicznego, aby zapewnić pacjentom najlepszą możliwą opiekę w Europie. W ramach tego kodeksu opracowano 10 nadrzędnych praw, które mają pomóc pacjentom w żądaniu opisanego poziomu opieki ze strony ich systemów opieki zdrowotnej.

 

Są to:

Równy dostęp
Informacja
Jakość, Wiedza i Efekty
Specjalistyczna Opieka Wielodyscyplinarna
Wspólne podejmowanie decyzji
Badania i innowacje
Jakość życia
Zintegrowane leczenie wspomagające i paliatywne
Wychodzenie z choroby i rehabilitacja
Reintegracja

Zapoznaj się z Europejskim Kodeksem Postępowania Onkologicznego.

 

„Dyrektywa w sprawie transgranicznej opieki zdrowotnej”

Pacjenci chcą mieć dostęp do transgranicznych usług zdrowotnych, gdy leczenie nie jest dostępne w ich kraju ojczystym, gdy jest lepiej zarządzane gdzie indziej lub, jak w przypadku wielu obszarów przygranicznych, gdy najbliższa dostępna opieka znajduje się w innym państwie członkowskim. Obecnie transgraniczna opieka zdrowotna stanowi około 1% całkowitych wydatków na zdrowie publiczne w UE – około 10 miliardów euro rocznie.

Dyrektywa 2011/24 / UE w sprawie praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej została przez wielu uznana za główne osiągnięcie polityki „wzmocnienia pozycji pacjentów” promowanej przez organizacje pacjentów, a także instytucje europejskie, przyznającą obywatelom europejskim prawo dostępu do opieki usługi zdrowotnej w innym państwie członkowskim. Zaprojektowana w celu usunięcia przeszkód wynikających z różnorodności systemów opieki zdrowotnej, takich jak zasady zwrotu kosztów i świadczenie usług zdrowotnych, „Dyrektywa w sprawie transgranicznej opieki zdrowotnej” ustanowiła ogólne ramy prawne mające na celu utrzymanie stabilności systemów opieki zdrowotnej przy jednoczesnej ochronie praw pacjentów do poszukiwania leczenia poza ich krajem ojczystym.

Zgodnie z raportem Światowej Organizacji Zdrowia na temat „Transgranicznej opieki zdrowotnej w Europie” mobilność pacjentów w Unii Europejskiej pozostaje na stosunkowo niskim poziomie, ponieważ ludzie często nie chcą podróżować do innych krajów w celu uzyskania opieki. Z drugiej strony, tam gdzie istnieje mobilność pacjentów, pojawiły się kwestie związane z jej wpływem na pacjentów, pracowników służby zdrowia i systemy opieki zdrowotnej.

Dowiedz się więcej o Europejskich zasadach leczenia bez granic.

 

Europejska Karta Praw Pacjenta Onkologicznego

Podstawę Europejskiej Karty Praw Pacjenta Onkologicznego stanowią trzy kluczowe zasady dla każdego pacjenta:

Artykuł 1: Prawo wszystkich obywateli europejskich do uzyskania dokładnych i wyczerpujących informacji oraz do bycia proaktywnie zaangażowanym w proces leczenia.

Artykuł 2: Prawo wszystkich obywateli europejskich do optymalnego i niezwłocznego dostępu do stosownej opieki specjalistycznej, opartej na badaniach i innowacji.

Artykuł 3: Prawo wszystkich obywateli europejskich do opieki w ramach systemu ochrony zdrowia, która gwarantuje poprawę wyników, rehabilitację pacjenta, najlepszą jakość życia oraz przystępność.

Zapoznaj się z Europejską Kartą Praw Pacjenta Onkologicznego

Nawigator Pacjenta

czyli jak poruszać się w systemie ochrony zdrowia w Polsce

Zapoznaj się z Nawigatorem Pacjenta

Nawigator Pacjenta int